คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัด โครงการเปิดโลกทัศน์ทางการแสดงแก่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (การละคร)
SSRU admin
2017-03-02 14:11:47
2017-03-16 - 2017-03-25
ห้องปฏิบัติการ 58201 58405 5840

เป็นกิจกรรมที่จะสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ชมการแสดงและสัมผัสกับการทำงานจริง สัมผัสกับการแสดงจริง  ของคณะละครต่างๆ  ที่จัดการแสดงอยู่อย่างหลากหลาย  เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์และมุมมองทางการแสดงให้กับนักศึกษา นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน