เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
SSRU admin
2017-05-04 09:55:20
2017-05-29
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา