ค่ายนักเรียนใหม่
SSRU admin
2017-05-04 09:50:35
2017-05-18 - 2017-05-20
ค่ายวาสนาดี จ.ราชบุรี

ค่ายนักเรียนใหม่
กิจกรรมค่ายนักเรียนใหม่ สำหรับนักเรียนที่เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 18 - วันเสาร์ที่ 20 พฤษกาคม 2560 ออกเดินทาง 12.30 น.
ณ ค่ายวาสนาดี  จ.ราชบุรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนสาธิต