โครงการสัมมนา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
SSRU admin
2017-04-11 13:52:44
2017-04-26
ณ โรงละคร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)

เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ด้านการจัดสัมมนาและพัฒนาศักยภาพบัณฑิต จึงได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมขึ้น เชิญคุณกรกต อารมณ์ดี ซึ่งปัจจุบันเป็นนักออกแบบและเป็นเจ้าของแบรนด์ "กรกตมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองและปฏิบัติจริง อีกทั้งผู้ร่วมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกยังได้รับความรู้เพื่อไปใช้ต่อยอดทางด้านการเรียนและในการประกอบอาชีพต่อไป