คณะวิทยาการจัดการ จัด อบรมเทคนิคการจัด รายการวิทยุกระจายเสียง
SSRU admin
2017-01-25 11:37:07
2017-02-18 - 2017-02-19
อาคาร 34 ชั้น 3

คณะวิทยาการจัดการ จัด อบรมเทคนิคการจัด รายการวิทยุกระจายเสียง

เวลา 8.00 - 17.00

อาคาร 34 ชั้น 3