กองคลังจัดอบรมจัดหาพัสดุด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ รองฯ บริหารแนะ “ระบบดี-คนดี องค์กรสุดยอด”
SSRU admin
2015-06-05 16:49:02

4 มิถุนายน งานพัสดุ กองคลังสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการงานพัสดุ หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสุดวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-biding)
ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้ มีนักวิชาการพัสดุจากคณะ วิทยาลัย ศูนย์ สำนักและสถาบันของมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน นิติกรชำนาญการกลุ่มระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเป็นวิทยากรรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์
กล่าวเปิดการอบรมครั้งนี้โดยมีใจความสำคัญ
ตอนหนึ่งว่า “ในการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่สำคัญขององค์กร ยิ่งหากองค์กรใดที่มีระบบดีและมีคนดีด้วยแล้วจะยิ่งทำให้องค์กรนั้นสุดยอดไปด้วย”
นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ผู้อำนวยการ
กองคลัง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้ว่า กระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-biding) เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และมีมาตรฐานเดียวกัน ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้าง ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐานกำหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่กำหนดไว้ในระบบ e-catalog ผู้ขาย ผู้ให้บริการและผู้รับจ้าง เสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีเล็กทรอนิกส์ (electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เรียกว่า ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Bidding :
e-bidding) เป็นวิธีการซื้อจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระบบ e-catalog โดยให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการและผู้รับจ้างยื่นประกวดราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-gp)
ของกรมบัญชีกลาง เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้ถูกต้อง อีกทั้งเป็นการลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย