พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวาระสุดท้ายแห่งรัชสมัย
SSRU admin
2016-10-31 11:15:41

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวาระสุดท้ายแห่งรัชสมัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดกลางวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีแทนท่านอธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคล โดยได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น ๗๐๑,๑๒๐ บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


ที่มา : สาลินี บุญสมเคราะห์
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา