นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม นำเสนอผลงานวิจัย
SSRU admin
2016-10-31 11:07:13

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม นำเสนอผลงานวิจัย
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Can Tho University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Monitoring Land Use Change Using Remote Sensing : A Cast Study of Samut SongKram Province, Thailand. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ดำเนินงานในระหว่างที่อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี อาจารย์ ดร.วลัยพร ผ่อนผัน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้มีจำนวน 3 คน ได้แก่ Mr. Tran Hoang Ngoc, Mr. Phan Nhat Linh และ Mr. Trong Tan Nho โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา เป็นประธาน และมีคณาจารย์ร่วมฟังการนำเสนอได้แก่ อาจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล อาจารย์ดร.พรรณทิพย์ กาหยี และ อาจารย์ ดร.วลัยพร ผ่อนผัน พร้อมด้วยอาจารย์ชาวต่างชาติ Mr. Uday Pimple การนำเสนองานวิจัยในครั้งนี้เป็นการนำเสนองานในระหว่างที่เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนอยู่ในมหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ซึ่งนักศึกษาได้เดินทางกลับไปยังประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้สร้างความประทับใจการใช้ชีวิตในช่วงสั้น ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://sci.ssru.ac.th
ที่มา : รศ.ศิวพันธ์ ชูอินทร์
ผู้นำเสนอข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา