สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
SSRU admin
2016-10-31 11:03:40

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
เมื่อวันอังคารที่ 25 ถึงวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 25 คน และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจำนวน 5 คน ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน และพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาที่ได้เรียนรู้ถึงการดำเนินงานเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจริงในพื้นที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีในห้องปฏิบัติการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง http://sci.ssru.ac.th
ที่มา: รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
ผู้นำเสนอข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา