คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้กับบุคลากรสายวิชาการที่มาใหม่
SSRU admin
2016-05-31 10:11:49

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้กับบุคลากรสายวิชาการที่มาใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้กับบุคลากรสายวิชาการที่มาใหม่ เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 26103 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รศ.อุบล กลองกระโทก เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมของครู จากนั้น รศ.ศุภานัน สิทธิเลิศ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ความเป็นอาจารย์อุดมศึกษาและการออกแบบการสอน ส่วนการอบรมวันที่สองช่วงเช้าเป็นการพาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง ภาระงานสายวิชาการและสิทธิการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ปิดท้ายการอบรมด้วยเรื่อง การเขียนหนังสือราชการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย เป็นวิทยากร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://sci.ssru.ac.th
ประเภทข่าว : ข่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มา : ลลิสา สหนาวิน
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา