โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ “ไทยแลนด์ ๔.๐ กับทิศทางตลาดแรงงานสู่ AEC”คณะมนุษยศาสตร์
SSRU admin
2017-03-31 10:40:37

โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ “ไทยแลนด์ ๔.๐ กับทิศทางตลาดแรงงานสู่ AEC”คณะมนุษยศาสตร์

28 มีนาคม 2560 แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ “ไทยแลนด์ ๔.๐ กับทิศทางตลาดแรงงานสู่ AEC” ณ ห้องประชุมนิภานภดล

โดยได้รับเกียรติวิทยากร จำนวน 3 ท่านได้แก่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายวิรัช คันศร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน นายวิรัช  พยุงวงศ์ ผู้แทนจากสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยและดำเนินรายการโดยนายนฤดล ธนสุทธิพร นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ ชั้นปีที่ 3 และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการนี้

โดยโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไทยแลนด์ ๔.๐ และทิศทางการพัฒนาตลาดแรงงานสู่ AEC และเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วย “การจัดการศึกษา” ให้สอดรับกับความต้องการแรงงานและการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมและเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ด้วย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.hs.ssru.ac.th
ที่มา : ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา