สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการ "การประชุมหาแนวทางความร่วมมือของเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ"
SSRU admin
2017-03-31 10:35:45

สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการ "การประชุมหาแนวทางความร่วมมือของเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ"


วันที่ 30 มีนาคม 2560 อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากรของสำนักฯ ได้เข้าร่วม "การประชุมหาแนวทางความร่วมมือของเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ" ตามกลุ่มงานย่อยซึ่งแยกออกเป็น  3 กลุ่มได้แก่ 1.กลุ่มงานห้องสมุด 2.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โดยมีการสรุปหาแนวทางความร่วมมือ ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งในวันสุดท้ายของการอบรมทาง ดร.พิทา     จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้กล่าวขอบคุณในความร่วมมือของเครือข่ายพร้อมกล่าวปิดโครงการและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุมชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ที่มา : ธนขชาติ นาที : ประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา