แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วจก. จัดโครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
SSRU admin
2017-03-31 10:30:11

แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วจก. จัดโครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

วันที่ 30 มีนาคม 2560 แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสาขาสู่เอตทัคคะ  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะแนวทางการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ  โดยมีอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ประเภทข่าว : ข่าวคณะวิทยาการจัดการ
ที่มา :  กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ