กิจการนักศึกษา ผนึกกำลังเครือข่ายนักกิจกรรม 6 สถาบัน
SSRU admin
2017-01-31 10:12:24

กิจการนักศึกษา ผนึกกำลังเครือข่ายนักกิจกรรม 6 สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
3. สถาบันการบินพลเรือน
4. ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ
6. มหาวิทยาลัยสยาม

จัดโครงการสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร
กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง "ตามรอยพ่อ ด้วยความพอเพียง"
ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙)
วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :  www.student.ssru.ac.th
ที่มา : ฝ่ายกิจกรรมและบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ผู้นำเสนอข่าว : กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี