ประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง "ตำรับอาหารไทยสู่ครัวโลก : อาหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"
SSRU admin
2015-11-30 10:46:16

ประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง "ตำรับอาหารไทยสู่ครัวโลก : อาหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"


เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง "ตำรับอาหารไทยสู่ครัวโลก : อาหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "วัฒนธรรมชาววัง" และการบรรยายพิเศษจาก อาจารย์วันดี ณ สงขลา โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ในหัวข้อเรื่อง "ตํารับอาหารไทยสู่ครัวโลก : อาหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" ในการประชุมวิชาการครั้งนี้มีผู้ที่สนใจทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยส่งบทความเข้าร่วมและผ่านการคัดกรองทั้งสิ้น ๘๒ บทความ และได้มีการคัดเลือกบทความเพื่อให้รับรางวัลจำนวน ๖ รางวัลดังนี้

๑. รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายสาขาวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย ๓ รางวัล

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น แบบบรรยายระดับชาติ

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน บรรณาธรรม

บทความเรื่อง การสื่อความหมายในเพลงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีมาก แบบบรรยายระดับชาติ

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา โชคบันดาลสุข

บทความเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าตีนจกไท-ยวนในจังหวัดราชบุรี

-รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดี แบบบรรยายระดับชาติ

-อาจารย์ภัทริยา ศรีสุข

บทความเรื่อง เอกลักษณ์ของวังสวนสุนันทาที่ปรากฏในวรรณกรรมประเภทสารคดี กรณีศึกษาเรื่อง ชีวิตในวัง ของ ม.ล. เนื่อง นิลรัตน์

๒. รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายสาขาสังคมศาสตร์ประกอบด้วย ๓ รางวัล

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น แบบบรรยายระดับชาติ

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว

บทความเรื่อง การออกแบบและการสร้างเครื่องพ่นก๊าซโอโซน แบบปรับปริมาณความเข้มข้นของก๊าซโอโซนได้ โดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนความเข้มสนามไฟฟ้า

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีมาก แบบบรรยายระดับชาติ

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา

บทความเรื่อง การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากองค์ประกอบ และกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดี แบบบรรยายระดับชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีป พรหมอยู่

บทความเรื่อง การพัฒนาการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทวินามลบ-ลินเลย์และการประยุกต์

นอกจากนี้แล้วทางการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ยังได้จัดให้มีการประกวด "น้ำพริกลงเรือ ตำรับสำนักพระวิมาดาเธอฯ" โดยได้รับความสนใจจากผู้ที่สนใจทั้งหมด ๒๑ ทีม และผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ๕ รางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท โล่ พร้อมใบประกาศนียบัตร

ได้แก่ ทีมกรรณิการ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท โล่ พร้อมใบประกาศนียบัตร

ได้แก่ ทีมช่อแก้ว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท โล่ พร้อมใบประกาศนียบัตร

ได้แก่ ทีมธัญกาฬ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ได้แก่ ทีม CHT อันดามัน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง และ

ทีม เจ้านาง FSI จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทั้งนี้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะเจ้าภาพหลักขอกราบขอบพระคุณผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานทั้งในส่วนของการส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย และผู้ที่ส่งทีมเข้าประกวดน้ำพริกทุกท่าน และทีมพิธีกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา จากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และนายรวิโรจน์ สิงห์ลำพอง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้นำเสนอข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา