คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลกิจกรรม "แก้วรวมช่อ" ประจำปี 2558
SSRU admin
2015-10-30 10:36:14

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลกิจกรรม "แก้วรวมช่อ" ประจำปี 2558


(29 ตุลาคม 2558) รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์กับนักศึกษาได้ได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรม "แก้วรวมช่อ" ประจำปี 2558 ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก่ นายจตุพงศ์ ศักดิ์ทอง และนางสาวปรินุช บุนนาค จากสาขาวิชาศิลปะการแสดง , รางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม ได้แก่ นางสาวจิรภัทร อาษากิจ จากสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย และรางวัลมิตรภาพ ได้แก่ นายกฤตนู การอ และนางสาวนันฏพร กีรติวิทยากร จากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ที่มา : นายพิทยาธร บุญวรรณ์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา