วจก.สวนสุนันทา รุกทำ MOU กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559
SSRU admin
2016-08-30 09:57:28

วจก.สวนสุนันทา รุกทำ MOU กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 255926 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) กับ Dr.Ryoji Yamauchi อธิการบดีแห่ง Asashikawa University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีคณะกรรมการและผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ได้แก่ Prof. Muneaki Fukazawa,Councilor และ Chief of Intercultural Office และ Mr.Satoshi Oda ประเทศญี่ปุ่น และสักขีพยานฝ่ายไทย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ , อาจารย์สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ,อาจารย์อโนชา โรจนพานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ประสานงานโครงการ ในโอกาสเดียวกันนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ฮอกไกโด ชินบุนอีกด้วย จากนั้นคณะผู้บริหาร Asashikawa University ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และเยี่ยมชมงานสวนสุนันทาวิชาการภายในมหาวิทยาลัย และการนวดสปาของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของคณะวิทยาการจัดการ ในงานสวนสุนันทาวิชาการ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สร้างความประทับใจให้แก่คณะผู้บริหารจาก Asashikawa University อย่างดียิ่ง

การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการ ได้มองเห็นโอกาสในการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การศึกษาวิชาการ วัฒนธรรม ดนตรี และกีฬา การใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาและร่วมมือกันวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาร่วมกัน จึงได้มีจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในโอกาสนี้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
www.fms.ssru.ac.th

ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา