วจก.จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
SSRU admin
2016-07-01 10:34:21

วจก.จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558วันนี้ (30 มิถุนายน 2559) ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์(5724) คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ จัด "โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 และนำผลการวิเคราะห์ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

ในการตรวจประเมินครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน ที่ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเกณฑ์การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรเป็นอย่างดี โดยดำเนินการตรวจประเมินหลักสูตรของกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะ ให้ความร่วมมือและเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานเป็นอย่างดียิ่ง โดยการตรวจประเมินดังกล่าวจะดำเนินการต่อเนื่องจนถึงวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.fms.ssru.ac.th

ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา