เครือข่ายสามัคคีจากพี่สู่น้องคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
SSRU admin
2016-07-01 10:23:34

เครือข่ายสามัคคีจากพี่สู่น้องคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการ เครือข่ายสามัคคีจากพี่สู่น้อง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ ห้องนิภานภดล และโอวาทแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมรับน้อง โดยได้เน้นย้ำถึงความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างสรรค์ มุ่งสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง

ซึ่งโครงการดังกล่าวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กำหนดจัดขึ้น ณ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมรับน้อง การวางแนวทางในการจัดกิจกรรมการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ และการวางมาตรการป้องกันการรับน้องที่เกินขอบเขต ไม่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.hs.ssru.ac.th
ที่มา : ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา