28 ต.ค.58 ร่วมรณรงค์ "Safe Area" สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนในรั้วมหาวิทยาลัยฯ
SSRU admin
2015-10-29 09:45:27

28 ต.ค.58 ร่วมรณรงค์ "Safe Area" สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนในรั้วมหาวิทยาลัยฯ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.fms.ssru.ac.th

ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา