ผู้บริหารนำทีมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เตรียมพร้อมการจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่7
SSRU admin
2015-10-29 09:40:20

ผู้บริหารนำทีมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เตรียมพร้อมการจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่7


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.grad.ssru.ac.th

ที่มา : วราพงษ์ : บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้นำเสนอข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา