สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมการส่งข้อเสนอเพื่อยื่นขอทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ ๒๕๖๐
SSRU admin
2015-09-29 11:05:17

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมการส่งข้อเสนอเพื่อยื่นขอทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ ๒๕๖๐


เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมการส่งข้อเสนอเพื่อยื่นขอทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บรรยายขั้นตอนการใช้ระบบอย่างละเอียด โครงการนี้จัดขึ้นวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ระบบ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) เพื่อยื่นข้อเสนอเข้าสู่ระบบ โดยโครงการนี้เหลือระยะเวลาโครงการอีก ๑ วัน ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนอบรมได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/nrmstraining2558/ ทั้งนี้นักวิจัยที่ยื่นขอทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จะต้องกรอกข้อเสนอเข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และสถาบันวิจัยและพัฒนาจะแจ้งกำหนดการ การส่งข้อเสนอที่ปริ้นออกจากระบบภายหลัง


ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้นำเสนอข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา