วิทยาลัยนวัตรกรรมและการจัดการร่วมกับวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำวารสารบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ ที่มา : ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SSRU admin
2015-09-29 10:59:12

วิทยาลัยนวัตรกรรมและการจัดการร่วมกับวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำวารสารบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา