อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ Professional Teacher Development Program
SSRU admin
2016-03-29 10:05:42

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ Professional Teacher Development Programที่มา : ประชาสัมพันธ์
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา