คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7
SSRU admin
2016-03-29 09:59:40

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7


รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ "ยกระดับงานวิจัย เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยโลก" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
และในช่วงบ่ายรองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง ได้ร่วมวิพากษ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม โดยมีผู้นำเสนอผลงานเป็นจำนวน 10 คน ณ ห้อง 2147 อาคารรีจุฑาภา

ที่มา : นายพิทยาธร บุญวรรณ์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา