สถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีม พาคณาจารย์ไปนำเสนอผลงานวิจัยใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๔
SSRU admin
2015-08-28 09:51:49

สถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีม พาคณาจารย์ไปนำเสนอผลงานวิจัยใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๔


สถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีม พาคณาจารย์ไปนำเสนอผลงานวิจัยใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๔ เรื่อง "การบูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีอาจารย์จากคณะต่างๆ เข้าร่วมโครงการ ดังนี้


1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒน์
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: รองศาสตราจารย์ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ เจริญโภคราช
3.คณะวิทยาการจัดการ: ดร.วิจิตรา ศรีสอน
4.วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ: ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ ,อาจารย์สุรางค์ เชื้อวณิชชากร
5.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ: ดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช ,ดร.สุดาภรณ์ อรุณดี

ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยของเราหากอาจารย์ท่านใดสนใจนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ สามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ


ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้นำเสนอข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา