ไหว้ครูสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
SSRU admin
2015-08-28 09:42:35

ไหว้ครูสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558


วันนี้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการไหว้ครูสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ และอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีในสังคม และยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีภายในมหาวิทยาลัย ที่กระทำสืบต่อกันมานาน


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.hs.ssru.ac.th
ที่มา : ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา