"สลักจิต" ถ่ายทำอลังการ อีกครั้ง ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธนภดล
SSRU admin
2015-11-27 15:02:44

"สลักจิต" ถ่ายทำอลังการ อีกครั้ง ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธนภดล


ที่มา : สาลินี บุญสมเคราะห์
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา