ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ ร่วมรณรงค์ในโครงการอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. ปีที่ 3 ตามสโลแกน SSRU ENERGY SAVING FOR YOUR LIFE
SSRU admin
2015-10-27 10:50:15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ ร่วมรณรงค์ในโครงการอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. ปีที่ 3 ตามสโลแกน SSRU ENERGY SAVING FOR YOUR LIFE

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักทรัพย์สินและรายได้
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา