มอบโล่เกียรติคุณคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
SSRU admin
2015-10-27 10:37:28

มอบโล่เกียรติคุณคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 8/2558 มีรองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ ประธานการประชุม นอกจากนี้ยังได้มีการมอบโล่เกียรติคุณแด่คณะกรรมการประจำคณะ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะครบ 2 ปี วาระตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2556 - วันที่ 9 กันยายน 2558 เพื่อเป็นการขอบคุณที่คณะกรรมการทุกท่านอุทิศ ทุ่มเท และเสียสละเวลาเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการขับเคลื่อนพันธกิจของคณะให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยผู้ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ มีดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นารีนาถ รักสุนทร
2. ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ รัศมี
3. คุณยงยุทธ ตั้งจิตปิยะนนท์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์
5. นางสาวบัญนษร สันฐาน


ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้นำเสนอข่าว : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา