ร่วมแสดงความยินดีกับ 2นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้ทุนแลกเปลี่ยนให้ไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
SSRU admin
2016-09-27 14:12:48

ร่วมแสดงความยินดีกับ 2นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้ทุนแลกเปลี่ยนให้ไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น


ผศ.ดร.ณัฐพล ใจจริง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.เปรมวดี ณ นครพนม และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมแสดงความยินดีกับ 2นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น นางสาวอักษราภัค บุญโพธิ์สิริ และนายภูวิศ สุขสถิตย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้ทุนแลกเปลี่ยนให้ไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560 โดยนางสาวอักษราภัค บุญโพธิ์สิริ ไปศึกษา ณ Kyoto University of Educationและนายภูวิศ สุขสถิตย์ไปศึกษา ณ Osaka Kyoiku University