สำนักศิลป์ ขอเชิญร่วมหล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
SSRU admin
2015-07-27 10:19:17

สำนักศิลป์ ขอเชิญร่วมหล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา


ที่มา: สาลินี บุญสมเคราะห์ - นักประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้นำเสนอข่าว: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา