น.ศ.สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ ปี4 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันรับรองผู้บริหารคณะ
SSRU admin
2015-07-27 10:11:50

น.ศ.สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ ปี4 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันรับรองผู้บริหารคณะ


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันรับรองผู้บริหารคณะ นำโดย รศ.พิเศษ ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ณ ห้องประชุม 26103 อาคาร 26 ชั้น 1 โดยมีอาจารย์ญาธิปกร ธีระภัทรพลชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการเป็นที่ปรึกษาในการจัดงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาจัดเลี้ยงด้วย


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://sci.ssru.ac.th
ที่มา: ประชาสัมพันธ์คณะวิทย์ฯ
ผู้นำเสนอข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา