วจก.จัดโครงการอบรมเทคนิคการถ่ายทอด องค์ความรู้สู่ศิษย์เก่า
SSRU admin
2016-06-27 14:39:53

วจก.จัดโครงการอบรมเทคนิคการถ่ายทอด องค์ความรู้สู่ศิษย์เก่า

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ศิษย์เก่า เพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับทราบคุณลักษณะและความสามารถของผู้นำ ต้องมีแนวคิดและกลยุทธ์สร้างสรรค์ผลงาน เปิดกว้างทางความคิดและค้นหาแนวทางใหม่ๆ ในการสร้างความจงรักภักดีในพนักงาน ในยุคการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่อาเซียน โดยผู้นำยุคโลกาภิวัฒน์ต้องเปิดกว้างทางความคิดและรับแนวทางใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณมานพ แสงจำนงค์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรสู่ระดับโลก บริษัท Saint-Gobain Sekurit (Thailand) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ"ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงในยุคอาเซียน" ซึ่งบรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและแฝงไปด้วยความรู้ โดยมีนักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์(5724) คณะวิทยาการจัดการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
www.fms.ssru.ac.th

ที่มา: นยากร สุจริตเนติการ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา