ชาวสวนสุนันทาพร้อมใจร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระวิมาดาเธอฯ
SSRU admin
2016-06-27 10:25:18

ชาวสวนสุนันทาพร้อมใจร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระวิมาดาเธอฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ครบรอบ 87 ปี วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราช ปดิวรัดา ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์พิศณุ พูนเพชรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร บุคลากร พร้อมใจกันร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

พิธีนี้ได้จัดขึ้นเพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระวิมาดาเธอฯ ผู้ทรงเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นไปของสวนสุนันทา ทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งโรงเลี้ยงเด็กและสถานฝึกอบรมกิริยามารยาทและคุณสมบัติความเป็นกุลสตรี ก่อนจะกลายเป็น "โรงเรียนนิภาคาร" "โรงเรียนสุนันทาวิทยาลัย" "วิทยาลัยครูสวนสุนันทา" "สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา" และ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" ซึ่งเราชาวสวนสุนันทาน้อมระลึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และจะอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาให้คงอยู่ต่อไป

ติดตามประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/aco.ssru หรือ http://www.culture.ssru.ac.th/index.php/th

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. https://www.facebook.com/aco.ssru
2. http://www.culture.ssru.ac.th/index.php/th

ที่มา : สาลินี บุญสมเคราะห์
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา