ผู้บริหาร ว.นวัตรกรรมฯ นำทีมคณาจารย์ เข้าร่วมวิพากษ์ ข้อเสนอโครงการวิจัย
SSRU admin
2016-06-27 10:19:47

ผู้บริหาร ว.นวัตรกรรมฯ นำทีมคณาจารย์ เข้าร่วมวิพากษ์ ข้อเสนอโครงการวิจัย

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ ว.นวัตกรรมและการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา