เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ(ฟรี)
SSRU admin
2015-10-26 10:57:55

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ(ฟรี)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://sci.ssru.ac.th

ที่มา : รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา