คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับผู้บริหารสัญจร
SSRU admin
2015-08-26 15:56:48

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับผู้บริหารสัญจร


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำโดยผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดี และผู้บริหารคณะ ประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.พิเศษ ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในโครงการผู้บริหารสัญจร เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ซึ่งท่านอธิการบดีได้เน้นย้ำนโยบายการพัฒนาด้านการเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการของคณาจารย์ และมีนโยบายพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร และนักศึกษา ต่อจากนั้นคณะผู้บริหารได้พบกับตัวแทนนักศึกษาเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และรับฟังปัญหาจากนักศึกษาด้วย


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://sci.ssru.ac.th
ที่มา: ลลิสา สหนาวิน
ผู้นำเสนอข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา