นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "ร่วมไขปริศนา หาคำตอบนิวตริโน"
SSRU admin
2016-02-26 10:12:58

นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "ร่วมไขปริศนา หาคำตอบนิวตริโน"


เมื่อวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ผศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที ผศ.ดร.นิศากร สังวาระนที อ.ณรัล ลือวรศิริกุล และ อ.นภดล แช่มช้อย คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุม 6th International Workshop on Double Beta Decay Search (11th AMoRE Collaboration Meeting) ประเด็นของการประชุมครั้งนี้เพื่อหาคำตอบว่า "นิวตริโน" มีมวลหรือไม่.???


เริ่มต้นจากมีนักฟิสิกส์ 2 คน จากญี่ปุ่นและแคนาดาประสบความสำเร็จในการทดลองที่ยืนยันว่า "อนุภาคนิวตริโน" สามารถเปลี่ยนรูปจากอนุภาคแบบหนึ่งไปอีกแบบหนึ่งได้ ซึ่งเป็นสมบัติที่สำคัญว่าอนุภาคนั้นมีมวลอยู่ แต่ยังไม่สามารถทำการทดลองที่ระบุค่ามวลของนิวตริโนได้ คำตอบที่ได้จะนำไปสู่ความเข้าใจเรื่องโมเดลพื้นฐาน ที่ยังขาดความเข้าใจกันอยู่ในปัจจุบัน และเขาเพิ่งได้รับรางวัลโนเบลไปขณะเดียวกัน นักฟิสิกส์จากทั่วโลกเริ่มต้นจากการตั้งสมมติฐานว่า "นิวตริโน" มีอยู่ตั้งแต่ 85 ปีก่อน จนมาเริ่มการทดลองครั้งแรกเมื่อ 68 ปีที่แล้ว ในการสร้างเครื่องตรวจวัดนิวตริโน จนปัจจุบันยังไม่สามารถหาค่ามวลของนิวตริโนได้ แต่ระหว่างทางได้พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงหลายชิ้น อาทิ การปลูกผลึกเปล่งแสงขนาดใหญ่ การทำธาตุให้บริสุทธิ์เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในการทดลอง การพัฒนาเครื่องตรวจวัดแสงอย่างละเอียด และระบบมาตรวิทยา เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อการ "เล่นแร่แปรธาตุ" ทั้งสิ้น


วันนี้ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง และ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้ใช้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเรื่องการค้นหาการสลายของสารกัมมันตรังสีให้อนุภาคบีตาสองอนุภาค(Double Beta Decay) ภายใต้ความร่วมมืออะมาแร (AMoRE Collaboration) เพื่อรวมกันหาค่ามวลของนิวตริโน ในโครงการ AMoRE นี้โดยมีนักวิจัยร่วมงานกว่า 50 คนจาก 7 ประเทศ ได้แก่ เกาหลี รัสเซีย จีน ยูเครน ปากีสถาน ไทยและอินโดนีเซีย

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มี "ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช" รองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นอาจารย์สาขาฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ การจัดงานในครั้งนี้ได้ลงข่าวแนวหน้าออนไลน์ เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
(Link: http://www.naewna.com/scoop/203192)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://sci.ssru.ac.th
2. http://www.naewna.com/scoop/203192

ที่มา : ผศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา