โครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี สู่ประชาคมอาเซียน
SSRU admin
2016-02-26 10:04:19

โครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี สู่ประชาคมอาเซียน


อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วม "โครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี สู่ประชาคมอาเซียน" เมื่อวันที่ 20-22 ก.พ.2559 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและการร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง พัฒนา ต่อยอดความรู้นี้ให้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป อีกทั้งนักศึกษาเองยังได้รับประสบการณ์ดีๆ พร้อมทั้งเปิดมุมมองใหม่ๆ ซึ่งไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://sci.ssru.ac.th
ที่มา : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา