น.ศ.วารสารสนเทศ วจก.คว้า 2 รางวัล ประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก
SSRU admin
2015-11-25 10:45:06

น.ศ.วารสารสนเทศ วจก.คว้า 2 รางวัล ประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก


วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยองค์กรยูนิเซฟประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2558 มีนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีและทูตพิเศษ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เป็นประธานในการมอบรางวัล ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร

สำหรับผลการตัดสินรางวัลประเภทนักเรียนนักศึกษาปรากฎว่า ผลงานของนักศึกษาสาขาวารสารสนเทศ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้าสองรางวัลได้แก่

-รางวัลรองชนะเลิศประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ จากข่าว "เด็กมัธยมใช้สื่อออนไลน์ขายตัว" ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทและโล่ประกาศเกียรติคุณ

-รางวัลชมเชยประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียงฝึกปฏิบัติ จากผลงานข่าวเรื่อง "เด็ก 16 รับจ้างเที่ยว ภัยยุควัตถุนิยม" ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทและโล่ประกาศเกียรติคุณ

การประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำ ปี 2558 นี้ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ และนิสิตนักศึกษา ให้ความสนใจส่งผลงานข่าวและสารคดีเชิงข่าวด้านการส่งเสริมสิทธิเด็กเข้าประกวดจำนวนมาก โดยมีนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา