สาขาวิชาวิชาเคมี จัดโครงการสัมมนาวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา 26 ม.ค.60
SSRU admin
2017-01-25 13:37:51

สาขาวิชาวิชาเคมี จัดโครงการสัมมนาวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา 26 ม.ค.60

สาขาวิชาวิชาเคมี มีกำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ณ อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ  "Gold nanoparticles for controlled drug release" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ ชมพูสอ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเยี่ยมชมนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://sci.ssru.ac.th 
ที่มา :  อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา