วจก.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "เทคนิคการจัดการวิทยุกระจายเสียง"
SSRU admin
2017-01-25 13:31:41

วจก.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "เทคนิคการจัดการวิทยุกระจายเสียง"

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา :  กันยากร สุจริตเนติการ:งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา