คณะวิทย์ฯ ร่วมกับ กองนโยบายและแผน จัดเสวนาการสร้างความรู้ความเข้าใจการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
SSRU admin
2015-11-24 09:20:40

คณะวิทย์ฯ ร่วมกับ กองนโยบายและแผน จัดเสวนาการสร้างความรู้ความเข้าใจการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

1. http://sci.ssru.ac.th
ที่มา : นางลลิสา สหนาวิน
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา