รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปฐมนิเทศพระนักศึกษาใหม่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ณ วัดมังกรกมลาวาส
SSRU admin
2015-09-24 10:27:36

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปฐมนิเทศพระนักศึกษาใหม่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ณ วัดมังกรกมลาวาส


เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีปฐมนิเทศพระนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน รุ่นที่ 35 มีพระนักศึกษาใหม่เข้าร่วมพิธี จำนวน 18 รูป

โดยมีพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานจัดงานในฝ่ายฆราวาส

โครงการความร่วมมือจัดการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน เป็นโครงการจัดการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดขึ้นเพื่อเป็นหลักสูตรเฉพาะสำหรับพระภิกษุสงฆ์ ให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์นิยม สุวรรณเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าวแนะนำวิทยาลัยฯ และอาจารย์ ดร.ศุภรา เจริญภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการกล่าวแนะนำการจัดการเรียนการสอนและการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองให้แก่พระนักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูล

บรรยากาศในพิธีอบอวลไปด้วยความอบอุ่นและความภาคภูมิใจของนักศึกษาใหม่ที่ได้รับความเมตตาและการสนับสนุนจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา