ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ศิลปกรรมฯ ปี58
SSRU admin
2015-07-24 10:47:03

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ศิลปกรรมฯ ปี58


เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558" โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย , สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ , สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม , สาขาวิชาจิตรกรรม , สาขาวิชาดนตรี , สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) และสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
ซึ่งรองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวโอวาทให้กับนักศึกษา "โดยขอให้นักศึกษาทุกคนที่กำลังเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนกตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ และให้ขยันหมั่นเพียรการเรียนต้องเป็นหลักรวมถึงการร่วมทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยและกับคณะฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อในอนาคตจะได้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานภายในอนาคตได้"
จากนั้นเป็นการกล่าวแสดงความยินดีและโอวาทจากผผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา , อาจารย์สิรัชชา สำลีทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ , อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ , อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ พันธ์เทียน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ
เสร็จแล้วเป็นช่วงกิจกรรมแสดงความสามารถของหลีดเชียร์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวด "กีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 24" และการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเน้นที่องค์ประกอบในส่วนของนักศึกษา
งานวิชาการคณะฯ ได้แนะนำระบบการลงทะเบียนด้วยตนเอง การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.reg.ssru.ac.th รวมถึงการแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละหมู่เรียนให้กับนักศึกษาา ส่วนงานงานกิจการนักศึกษาได้เชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพของตน มาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานให้ประสบความสำเร็จ ได้แก่ ศิษย์เก่าสาขาวิชาจิตรกรรม นายปรเมศวร์ อนันตยานนุกูล , นายจิรวัฒน์ การนอก ศิษย์เก่าสาขาวิชาดนตรี นายปฐมวัส ธรรมชาติ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ นายนนท์นรุตย์ ศรีคำสุข และศิษย์เก่าสาขาวิชาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) นางสาวสุภาภรณ์ หนูนาค


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.far.ssru.ac.th

ที่มา: นายพิทยาธร บุญวรรณ์
ผู้นำเสนอข่าว: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา