สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1
SSRU admin
2016-03-24 10:09:37

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1


เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ให้ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑โดยได้รับเกียรติจาก คุณดนัย เลี้ยงเจริญ นัก วิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณาจารย์ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากองค์ความรู้ของคณาจารย์เข้าสู่การได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรเพื่อ เพิ่มมูลค่าของงานวิจัยให้มากขึ้น

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้นำเสนอข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา