อาจารย์ถาวร โชติชื่น ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที มาบรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้แก่นักศึกษา
SSRU admin
2017-01-24 09:27:24

อาจารย์ถาวร โชติชื่น ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที มาบรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้แก่นักศึกษา

วันที่ 23 มกราคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดย ท่านอาจารย์ถาวร โชติชื่น ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที มาบรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้แก่นักศึกษาที่เรียนในายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ การใช้ภาษาเพื่อความสำเร็จ เวลา 17.00 -20.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www-gen-ed.ssru.ac.th
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา