สาขาวิชาดนตรี จัดการแสดงบทเพลงไทย เสนาะเสียงสำเนียงเอื้อน "เลื่อน สุนทรวาทิน"
SSRU admin
2017-01-24 09:21:05

สาขาวิชาดนตรี จัดการแสดงบทเพลงไทย เสนาะเสียงสำเนียงเอื้อน "เลื่อน สุนทรวาทิน"

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ สาขาวิชาดนตรี(ดนตรีไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ สวนสุนันทสังคีต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี จัดการแสดงบทเพลงไทย ใช้ชื่อว่า เสนาะเสียงสำเนียงเอื้อน "เลื่อน สุนทรวาทิน" ในชุดการแสดงประกอบด้วย การแสดงวงมโหรี  โหมโรงศรีสุนันทา ด้วยบทเพลงรฤกสำเนียงเอื้อน เลื่อน สุนทรวาทิน (ชมตลาด, สร้อยเพลง, ทองย่อน) การแสดงจากวงเครื่องสาย ทองย่อน เถา วงชาวเกาะ, แสนเสนาะ ๓ ชั้น วงวิจิตรวาทิน, ทยอยใน เถา วงสำเนียงไพเราะ การแสดงจากวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ บรรเลงเพลงประกอบการแสดงหุ่นนิ่ง(ตาโบลวิวองซ์) เรื่องนางซินเดอเรลล่า และชุดสุดท้าย การแสดงจากวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ในบทเพลงแขกมอญบางช้าง เถา ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี ยังได้ร่วมขับร้องบทเพลงอันทรงคุณค่าเหล่านี้ร่วมกับวงดนตรี การแสดงจัดขึ้น ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

(เอื้อเฟื้อภาพ : นายวิริยะ นิธิสวัสดิ์วงศ์)

ที่มา :  นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา