สาขาวิชาการดนตรี เสริมความรู้ให้นักศึกษา ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการดนตรี กับ Indiana State University,USA
SSRU admin
2017-03-23 09:22:57

สาขาวิชาการดนตรี เสริมความรู้ให้นักศึกษา ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการดนตรี กับ Indiana State University,USA


เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดยอาจารย์ขจร ถ้ำทอง หัวหน้าสาขาวิชาฯ ร่วมด้วยอาจารย์ยุทธกร สริกขกานนท์ อาจารย์ทัศนัย เพ็ญสิทธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ จัดกิจกรรม Workshop Saxophone (เครื่องดนตรีสากลประเภทเป่า) ให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาทุกชั้นปี เป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางด้านวิชาการดนตรีระหว่าง สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ ภาควิชาดนตรี Indiana state university ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้เชิญ Kurt Baer นักแซ็กโซโฟนสัญชาติอเมริกัน ศิษย์เก่าจาก Indiana state university ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและเป็นอาจารย์พิเศษสอนแซ็กโซโฟนอยู่ที่ Indiana University Bloomington มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วม Workshop ในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง อีกทั้งยังได้กล่าวชื่นชมนักศึกษาที่เป็นตัวแทนออกมาบรรเลงเพลงโดยใช้เครื่องเป่าว่ามีทักษะในการกำหนดแรงลมให้เสียงที่ออกมามีน้ำหนักสม่ำเสมอได้ดี

ในการนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน เข้าร่วมชมการ Workshop ในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรม Workshop Saxophone จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการทางดนตรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ที่มา : นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา